Announcement

Collapse
No announcement yet.

NiMh Battery FAQ

Collapse
This topic is closed.
X
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • NiMh Battery FAQ

  Hei tenkte jeg med dette skulle forsøke å starte en FAQ for NiMh batterier. Dette er ikke noe offisiell FAQ men bare et forsøk på å dele praktisk kunnskap og erfaring med hverandre. Håper at også andre kan være med å bidra med sin kunnskap og erfaring både i forhold til nye punkter og evt til korrigering av mulige feil.

  ---

  Er NiMh batterier farlige?

  Ja og ved feil bruk kan de eksplodere.

  Hvilke batterier er farlige?

  Alle batterityper er farlige og kan eksplodere ved feil bruk. Det er den siste tiden rapportert økt eksplosjonsfare ved siste generasjons NiMh batterier 2006/2007. Disse batteriene er kjennetegnet ved at de er basert på bruk av krympehylse og at de utvider seg ved første lading og hvor battericellene har noe større diameter og lengde i forhold til tidligere generasjoner. Disse batteriene kan i dag gjenkjennes ved måling av battericellen, diameter 23mm eller mer og lengde 43mm eller mer.

  Er det noen batterimerker mer farlig enn andre?

  Nei, men det er rapportert økt eksplosjonsfare for batterier basert på IB42000mA battericellen. Dette gjelder merkene IB (Intellect Batteries), Orion, V-tec og LRP. Men da disse batteriene har 85% av markedet, og dermed anslagsvis har minst 85% av ekslosjonene, så kan man ikke utelukke at det kan være økt eksplonsfare ved andre batterier fra samme generasjon også selv om det nødvendigvis er færre slike batterier som eksploderer.
  I tillegg har NMF publisert en liste over spesifikke batterier og produksjonsbatcher som det hittil er funnet økt fare for eksplosjoner hos.

  Er det noen batterier som er ufarlig å bruke?

  Nei, alle batterier kan eksplodere, men det er ikke rapportert noen økt eksplosjonsfare for tidligere NiMh batterigenerasjoner. Disse selges fortsatt i butikkene. Det er heller ikke rapportert noen økt eksplosjonsfare for NiCd batterier. NiCd batterier vil imidlertid bli forbudt solgt i Europa pga. at de inneholder mer miljøskadelige stoffer, men helt kurant å bruke hvis du allerede har noen.

  Hva er nytt ved neste generasjons battericeller?

  Hovedforskjellen er at neste generasjons batericeller ikke vil ekspandere ved førstegangslading eller siden. I tillegg skal de ha forsterket innpakning og være spesielt laget for å redusere faren for å eksplodere.

  Kan batteriet eksplodere under kjøring?

  Det er ikke rapportert noen økt fare for eksplosjoner under kjøring eller under selve bruken av batteriene. Dette skjer normalt aldri og har ytterst liten fare forbundet ved seg.

  Når eksploderer batteriet?

  Eksplosjoner av NiMh batterier kan oppstå om trykket inne i en battercelle blir for høyt. Dette skjer i hovedsak ved overlading. NiMh batterier er veldig ømfintlig for overlading. Ved overlading så utvikles det en gass og som er med på å øke trykket inne i battericellen. I tillegg så stiger temperaturen inne i battericellen veldig fort ved overlading. Hvis battericellen ikke er utstyrt med trykkventil, eller denne ikke fungerer, så vil battericellen kunne eksplodere ettersom trykket øker.
  Det er ingen regel for på hvilket tidspunkt under ladetiden et batteri kan/vil eksplodere. Men typisk så skjer dette kun når en battericelle blir overladet og trykket øker til et så høyt nivå at innpakningen av battericellen ikke lenger tåler trykket. Dette kan med andre ord skje lenge før forventet ladetid da en battericelle kan være skadet/disfunksjonell og dermed overlades tidligere enn forventet og kanskje mer enn normalt.
  Last edited by Crowe; 21st November 2007, 02:53.
  "When faced with untenable alternatives, you should consider your imperative."

 • #2
  del 2

  Er det farlig å lade med høy ladestrøm?

  Dess høyere ladestrøm man bruker dess større fare er det for overlading. Det er som regel ikke anbefalt å lade med høyere ladestrøm enn 1C, dvs 1 x kapasiteten på batteriet. På den annen side så er en ladestrøm på 1C/10 av flere store manufaktører ansett å ikke medføre overlading og dermed heller ikke være eksplosjonsfarlig.

  Hva er årsaken til eksplosjon?

  Årsaken er i hovedsak overlading. Dvs lading etter at en battericelle er ferdigladet. NiMh batterier er spesielt ømfintlig overfor overlading. Ved overlading så utvikles det en gass som øker trykket inne i battercellen. Om trykket ikke utlignes på noen måte, f.eks hvis trykkventilen ikke fungerer, så vil battericellen kunne eksplodere. I tillegg vil battercellen kunne skades. Sjansen for overlading er større dess høyere ladestrøm og øker i tillegg ved lading av flere battericeller i serie, f.eks batteripakker. Dette fordi det ikke finnes 2 like battericeller. Den battericellen som blir først ferdigladet er mest utsatt for overlading.

  Er relading farlig?

  Ja, relading er nesten garantert å gi overlading og hvor det kun er snakk om hvor mye.

  Hva gir økt fare for eksplosjoner?

  Faren for eksplosjon øker med overlading. Faren for og graden av overlading øker dess høyere ladestrømmen som brukes. I tillegg kan for mye utlading skade battericellen og ved lading av flere battericeller i serie, så kan en skadet battericelle bli tidligere ferdigladet enn mer friske battericeller og dermed ha økt fare for overlading.

  Hvorfor er det bare ēn battericelle som eksploderer?

  Det finnes ikke to like battericeller. Derfor vil det alltid være en battericelle som vil være mer utsatt for å bli overladet før og mer enn de andre. Og da overlading kan medføre skade på battercellen, så kan dette igjen være med på å skille denne battericellen fra de andre og føre til mer overlading av den cellen. Dess tidligere en battericelle er ferdig og blir overladet dess mindre blir alle de andre battericellen overladet da disse ikke rekker å bli ferdigladet. Derfor er det som regel bare en battericelle som eksploderer.

  Finnes det noen sikker måte å lade på?

  Nei, 100% sikkert blir det aldri, men det finnes både deffensiv og offensiv måter å sikre seg på. Deffensiv sikkerhet er å bruke verneutstyr som ladebunker, vernebriller, hørselvern og hansker. Offensiv sikkerhet er å ta nødvendige forhåndsregler for å redusere faren for eksplosjoner.

  Hvordan redusere faren for eksplosjon?

  Flere større batterimanufaktører baserer seg på at lading ved 1C/10 er ansett å ikke medføre fare for overlading og dermed ikke eksplosjoner. Dette kan man eventuelt utnytte ved treningssituasjoner, hvor batterier kan lades på forhånd med den tiden som trengs, men er ikke ansett som praktisk i konkuransesammenheng da man normalt er avhengig av å lade på 1C.
  Faren for eksplosjon kan ellers reduseres betydelig ved å
  • bruke lav ladestrøm
  • lading per battericelle
  • lav delta peak cut off
  • lav temp cut off
  • temperaturmåling per battericelle
  • ikke lade nybrukte/varme batterier
  • la batteriet kjøle seg ned etter lading
  • bruke godkjente batterier
  • unngå kjente høyrisiko batterier
  • og ikke minst å ikke bryte noen av retningslinjene for aktuelt batteri eller battericelle. F.eks hvis det står på battercellen at det ikke skal loddes direkte på polene, så ikke gjør det.
  Et alternativ til lading per battericelle kan være å bruke matchede batterier i sammen med utladebrett, men det vil ikke være like sikkert. Poenget er da å alltid bruke utladebrett før lading (og evt med noe lading før utlading) for så å basere seg på at de matchede batteriene blir ferdig ladet samtidig. Dette er ikke like sikkert, men kan eventuelt være med på å redusere faren noe og spesielt ved bruk av høy ladestrøm (1C).

  Hvilke signaler er det forut for en eksplosjon?

  Årsaken til eksplosjon er overlading med påfølgende trykkøkning inne i battericellen. Overlading kjennetegnes med en hurtig økning av temperatur inne i battericellen. Denne temperaturen kan overvåkes av laderen dersom den støtter temperatur cut off, eller at man overvåker battericellene manuelt med temp gun.
  Det finnes ingen garanti for at man alltid vil få noe varsel forut for en eksplosjon, men et signal om mulig fare kan være om du hører en battericelle utligner for innvendig trykk, f.eks at man hører en freselyd eller lignende.

  Hva bør man gjøre om man mistenker en kommende eksplosjon?

  Da bør man varsle andre i nærheten straks og samtidig komme seg selv unna. Selv om man har verneutstyr så er det ikke sikkert at det er nok i seg selv.

  Når kan jeg nærme meg et batteri som nesten eksploderte?

  Man bør ikke nærme seg et batteri som det har vært mistanke om vil eller kunne eksplodert. Så lenge det fortsatt er en fare for at det kan ekslodere så bør man holde avstand og beskytte seg så godt man kan. Det vil aldri være helt sikkert men eksplosjonsfaren vil kunne være mindre ettersom batteriet får tid til å kjøle seg ned igjen. Reduksjon av temperatur gir lavere trykk og dermed lavere fare for eksplosjon.
  "When faced with untenable alternatives, you should consider your imperative."

  Comment


  • #3
   del 3

   Er det trygt å lade batteriene mens de er montert i bilen?

   Nei! Hvis en battercelle først eksploderer så vil flere deler kunne skytes rundt om kring. Lading av batterceller fastmontert i bil kan også hindre batericellens mekanismer for trykkutjevning og dermed øke faren for eksplosjon. I tillegg kan eksplosjonen bli kraftigere.

   Er det noen forskjell på å trene og kjøre konkuranse?

   Ja, ved trening så er man avhengig av å lade på høy ladestrøm (1C) mens for trening så kan batteriene lades på forhånd og ved lavere ladestrøm og så lav man måtte ønske. Dvs at man for treningsformål har anledning til å lade batterien under forhold som har lav eksplosjonsfare og i tillegg om man ikke lader på banen så utsetter man heller ikke andre for eksplosjonsfaren. Det er med andre ord åpning for betydelig forskjell hva eksplosjonsfare angår. Man er i tillegg heller ikke helt avhengig av dyre konkuransebatterier for å trene og kan ha flere billigbatterier som kan være fullverdige for treningsformål.

   Hvilke ladere er anbefalt å bruke?

   Generelt sett så er det i henhold til norsk lov påbudt av ladeapparatet og evt spenningskilden skal være merket med en CE godkjenning. En lader med ladestrøm over 1C/10 bør ha støtte for negativ eller zero delta peak cut off. Som en dobbel sikkerhet kan temperaturmåling per battericelle anbefales. Å bare måle temp på en battericelle er ikke noe fullgod sikkerhet utover den ene battericellen. Å kun måle temp på en battericelle vil kunne hjelpe på med å hindre overlading så lenge alle batterceller blir fulladet samtidig, men kan gi falsk trygghet hva eksplosjoner angår da disse som i hovedsak er forårsaket av at det er en enkelt battericelle som svekkes tidligere enn de andre og som utsettes for overlading og dermed økt temp. Hvilken battericelle i rekken er det som eksploderer og hvilken batericelle er det eksploderer? Men en 15-20% forbedring i å detektere overlading er kanskje bedre enn ingenting.

   Hva med utladning av batteri, er det farlig å lade for mye ut?

   Så lenge man ikke lader noen battericelle for mye ut så er det ikke forbundet noen fare med utladning i seg selv. Ved for mye utladning kan en battericelle bli skadet. Om man lader for mye ut kan en battericelle også ende opp med å få reversert polariteten sin. Det er ingen god ide.

   Er det farlig å lodde direkte på batteripolene?

   Ja det er en viss fare for at batteriet kan ta skade ved lodding direkte på batteripolene. Det er f.eks ikke noen god ide å lodde direkte på batteripolene om det står på battericellen at man ikke skal lodde direkte på batteripolene. Heller ikke om butikken, venner eller erfarne sier noe annet. Ved lodding på batteripolene så kan batteriet varmes opp til en så temperatur at det kan skades innvendig. Det seg være ventil eller annet. Skade etter lodding direkte på batteripolene har blitt nevnt som en mulig årsak til at trykkventilfunksjon ikke har fungert. Når denne ventilen ikke fungerer vil økt trykk ikke avlastes og hvor man kan ende opp med at battercellen eksploderer. Aller værst om begge tilfeller skjer, men uansett ikke helt ufarlig. Et typisk kjennetegn på fare er om man må bruke mye tid på å få loddet på batteripolen. Dess lenger man sitter å lodder på en batteripol dess mer varme blir overført til batteripolen, og dermed hele battericellen, og dess større fare for at battercellen blir skadet.
   I forhold til batteripakker og lodding, så er det tryggest å bruke fabrikkloddede batteripakker og ikke lodde de selv. Det gir minst sjanse for at feil oppstår under loddeprosessen og gir dermed generelt økt sikkerhet.

   Hvor mye ladestrøm kan jeg lade med?

   Det er generelt sett ikke anbefalt å lade med mer enn 1C, dvs 1 x kapasiteten til batteriet. I praksis så vil det si minimum ladetid på 1 time. Ikke alle batterier er laget for så høy ladestrøm så man må først få bekreftet at batteriet tåler og er konstruert for dette. Man bør ikke lade med høyere ladestrøm en hva batteriet/battericellen er konstruert for å tåle. Hva et batteri er laget for å tåle og hva som anbefales på etiketten å bruke er ikke nødvendigvis det samme, men kan være det. Ingen god ide å bruke prøve og feile metoden for å se hva som funker hva batterier angår.

   Er man sikker mot overlading om man alltid har minimal delta peak cut off, lav temp cut off og måling av temp på alle battericeller?

   Nei, men det øker sjansen for å detektere overlading og fare for eksplosjoner. Det sikreste er å bruke lav ladestrøm 1C/10 eller lavere.

   Er det tryggest å bruke matchede batterier og alltid lade ut før lading?

   Det tryggeste er å lade hver battericelle hver for seg. Da vil stoppkriteriene for ladingen kun være bestemt utfra den enkelt battericelle og sjansen for manglende kontroll av overlading være minimal. Da er det heller ikke nødvendig å lade ut battericellene for å synkronisere batteriene. Man er da heller ikke så avvhengig av at battericellene skal være matchet.
   Men hvis man må lade hele batteripakker så vil det være tryggeste å bruke battericeller som er mest like i ladetid og/eller utladetid, dvs matcher bra på disse kriteriene, slik at battericellene størst mulig grad er ferdigladet til samme tid. Dette krever i tillegg en viss synkronisering.

   Er det nødvendig å synkronisere batterier?

   Synkronisering av battericeller er ikke nødvendig ved individuell lading av battericellene, men kan ved bruk av batteripakker være hensiktsmessig for å begrense omfang av overlading.
   Det er i hovedsak to måter å synkronisere batteripakker på. Man kan synkronisere på utladet spenningsnivå eller synkronisere på fulladede battericeller. Dvs man kan bruke utladebrett for å utlade til en viss spenning eller man kan bruke lav ladestrøm for å toppe hver battericelle. Ingen av disse to metodene er perfekte men står som alternativ til individuell lading av battercellene. Bruk av utladebrett er ingen garanti for å hindre overlading mens bruk av lav ladestrøm for å toppe hver battericelle tar lang tid.

   Hvilke regler kan anbefales i treningssammenheng?
   • Bruk alltid verneutstyr i tilknytning til ladeområdet: godkjente vernebriller, hansker og hørselvern. Ladebunker kan også anbefales.
   • Lad batteriene på forhånd og ved lav ladestrøm. Da utsettes ikke andre for eksplosjonsfaren og i tillegg så reduseres faren for eksplosjon betraktelig. Flere store manufaktører mener at faren for overlading er borte ved lading ved 1C/10 eller mindre.
   • Bruk eventuelt så lav ladestrøm som praktisk mulig hvis lading i baneområdet og aldri høyere enn 1C.
   • Bruk så lav negativ delta peak cut off verdi som mulig, og gjerne zero delta peak cut off.
   • Bruk så lav max temp cut off verdi som praktisk mulig.
   • Bruk ladeapparat med individuell max temp cut off for hver battericelle.
   • Bruk batteripakker som er ferdigloddet fra fabrikken. Ikke lodd direkte på batteripolene selv og ikke bruk batterier som du selv eller andre har loddet direkte på batteripolene.
   • Bruk Corally plugger eller lignende for hurtig frakobling av batteri.
   • Ikke under noen omstendighet forsøk å relade batteriet.
   • La nyladede batterier få kjøle seg noe ned før de eventuelt tas i bruk.
   • La utladede batterier få kjøle seg noe ned før de eventuelt lades på nytt.
   • Synkroniser batteriene foran hver lading (bruker utladebrett) eller foran hver utlading (bruker veldig lav ladestrøm for å toppe alle battericellene).
   Hva er aller aller viktigst i forhold til eksplosjonsfaren?

   Bruk hodet, vær varsom og ikke utsett deg eller andre for unødvendig fare! F.eks. ikke sitt på batteriet under lading for å varme skinka i vintersesongen for da kan batteriet bli fortere varmt og dermed ikke fulladet! PS! Heller ikke sitt på batteriet om skinka er stivfrosen da det ikke er anbefalt å kunstig nedkjøle batteriet under lading!

   Hvilke regler gjelder for konkuransekjøring?

   Hvilke regler som til enhver til gjelder for konkuransekjøring med radiostyrt motorsport er bestemt og håndteres av Norges Motorsportforbund seksjon for Radiostyrt Motorsport.
   Regler og mer informasjon finnes her http://www.motorsportforbundet.no/rc
   "When faced with untenable alternatives, you should consider your imperative."

   Comment


   • #4
    Kan man lade raskt og samtidig ivareta sikkerheten?

    Kan man lade raskt og samtidig ivareta sikkerheten?

    Ja. For eksempel kan man bruke stegvis/progressiv lading.

    Eksempel:

    * utlad til 0,9V per celle eller kjør batteriet tomt (til det kun gir ca 1/5 effekt)
    * lad 50 min på 1C
    * lad 15 min på 1C/2
    * lad 10 min på 1C/4

    Dvs fulladet batteri etter 1t 15 min.

    PS! All henvisning til lading på 1C forutsetter at batteriet er laget for lading på 1C.
    Last edited by Crowe; 23rd November 2007, 15:58.
    "When faced with untenable alternatives, you should consider your imperative."

    Comment


    • #5
     Hva er raskest og absolutt sikreste måte å lade på?

     Hva er raskest og absolutt sikreste måte å lade på?

     Den aller raskeste måten og som samtidig også er den aller sikreste måten å lade på er følgende:

     * utlad batteriet til 0,9 V/celle eller kjør batteriet tomt (til 1/5 effekt igjen)
     * lad batteriet med 1C i 50 minutter (evt 55 min)

     Da er faren for overlading minimalisert og med god sikkerhetsmargin.

     Dermed er også faren for eksplosjoner minimalisert siden det i hovedsak kun er overlading som kan gi økt trykk inne i battericellen og som kan ende i eksplosjon om ikke trykkavlastningsventilen i battericellen funker.

     Hva trenger jeg i tillegg?

     Du trenger en timer for strømkutt. Denne kobles i stikkontakten. Still den inn på 50 minutter og lad på 1C. Koster lite og kan kjøpes på Clas Olson.

     PS! All henvisning til lading på 1C forutsetter at batteriet er laget for lading på 1C.
     Last edited by Crowe; 23rd November 2007, 15:58.
     "When faced with untenable alternatives, you should consider your imperative."

     Comment


     • #6
      Hvordan vet vi at de nye batteriene er sikre?

      Hvordan vet vi at de nye batteriene er sikre?

      You don't! Ikke foreløpig i alle fall. Ingen fabrikanter har innrømmet eller oppgitt noen feil med batteriene deres, hverken på batch- eller produktnivå. Spørsmålet er om de faktisk vet hva som var årsaken til økningen i antall eksplosjoner.

      EFRA vil komme med en ny liste over godkjente batterier, men det har ikke noe med at EFRA har testet batteriene og gått god for at de er sikre på noen måte. Det må fabrikkene selv ta ansvar for og på lik linje som for de batteriene som det nå synes å være økt risiko for at eksploderer.

      Så hvordan vet vi da om de nye batteriene er sikre?

      Time will show...
      Last edited by Crowe; 25th November 2007, 00:55.
      "When faced with untenable alternatives, you should consider your imperative."

      Comment

      (RS) Radiostyrt.no Statistics

      Collapse

      Topics: 39,660   Posts: 440,446   Members: 18,855   Active Members: 38
      Welcome to our newest member, RCHobby.
      Working...
      X